Úvodná stránka Kontakty
2% z Vašich daní pomôžu aj im mať rodinu!

Údaje pre vpísanie do Vášho daňového priznania:

  názov: DETSKÉ CENTRUM • sídlo: K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok

  IČO 30226112 • právna forma: občianske združenie

2%_450_int_1_450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí priatelia,

opätovne Vás pozdravujeme a dovoľujeme si Vás znovu poprosiť o spoluprácu, ktorá je pre nás v nasledujúcom období dosť podstatná.

Detské centrum aj naďalej zabezpečuje 15 náhradných rodín pre 41 detí vo veku 0 - 25 rokov v rôznych regiónoch Slovenska. Detský domov „Náhradné rodiny DC“ okrem umiestňovania detí do náhradných rodín, ktoré ekonomicky aj metodicky podporuje, vykonáva aj diagnostiku detí z „terénu“ a detí odkázaných na náhradnú starostlivosť z detských domovov, v Diagnostickej skupine Detského centra v Ružomberku. Toto je naša základná činnosť a zodpovednosť, radi by sme však v nasledujúcich obdobiach, aj keď je to čoraz ťažšie, pokračovali aj v pôvodných činnostiach, s ktorými sme začínali už v 80-tych rokoch minulého storočia, tieto sú zamerané na organizáciu záujmových aktivít, táborových činností určených pre deti zo slovenských detských domovov a lobing na rôznych úrovniach v prospech týchto detí, aby nemuseli vyrastať v detských domovoch, ale našla sa pre ne vhodná rodina. Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.detskecentrum.sk.

Detské centrum je najstaršou organizáciou na Slovensku, ktorá sa začala venovať deťom odkázaným na náhradnú starostlivosť z pomedzi ďalších subjektov s podobným zameraním. Ako kolektív priateľov s cieľom pomoci deťom máme dlhú históriu aj pred rokom 1989. Ako Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, sme sa zaregistrovali hneď po „nežnej revolúcii“. Aj po podstatnom zredukovaní našich aktivít z ekonomických dôvodov sme stále plní entuziazmu a vôle, odhodlaní venovať sa deťom, ktorým osud nedoprial vyrastať v kruhu vlastnej rodiny aj dnes.

Milí priatelia, ako neštátna - nezisková organizácia sme v značnej miere závislí od priateľov, ktorí doplnia náš entuziazmus a vôľu finančným alebo materiálnym zabezpečením. O takéto priateľstvo by sme chceli poprosiť aj Vás. Určite viete, že Vy ako fyzická osoba 2% a Vaša firma 1,5%, máte zákonnú možnosť tieto percentá z Vašich daní z príjmu, ktoré by ináč plynuli do štátneho rozpočtu, poskytnúť neziskovej organizácii. Ak nemáte vytipovaný subjekt, ktorý by tieto peniaze potreboval viac ako my, prosíme Vás, aby ste ich odkázali nám. Údaje na vpísanie do daňového priznania sú prílohou tohto listu.

Peniaze z Vašich daní použijeme na aktívny a pravidelný kontakt detí v náhradnej starostlivosti s biologickou rodinou, na odbornú prípravu profesionálnych náhradných rodičov, na pravidelne stretávanie náhradných rodín za účelom výmeny skúseností, na odbornú prípravu pracovníkov detských domovov, ktoré umiestňujú deti prednostne do profesionálnych náhradných rodín, na kontrolné a metodické návštevy v profesionálnych náhradných rodinách, na vyhľadávanie náhradných rodín, na nevyhnutné náklady pre účastníkov stretnutí na tvorbe a pripomienkovaní zákonov a vykonávacích predpisov súvisiacich s náhradnou starostlivosťou o deti, na vytvorenie intranetu - zosieťovanie náhradných rodín Detského centra zabezpečenou intranetovou sieťou a na prípravu a vedenie dobrovoľníkov DC.

S pozdravom

„každé dieťa potrebuje rodinu,
detský domov nie je rodina“

a očakávaním Vašej odpovede

podpis_vb2_350


PaedDr. Viktor Blaho
prezident DCPostup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV (do konca apríla),
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom

Vyberte si ako prijímateľa DETSKÉ CENTRUM.

Prečítajte si pozorne celé 

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi sú už vpísané do Vyhlásenia a vpíšte tam tiež sumu, ktorú mu chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

POZNÁMKY:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Ešte raz tlačivá pre zamestnanca:

ZAMESTNANEC – používa tlačivá:

a) VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE

b) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti


Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014 (len do konca marca):

Vyberte si DETSKÉ CENTRUM ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

 Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

daňovom priznaní pre fyzické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je

 a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


POZNÁMKY:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2013.

Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.


Tlačivá pre FYZICKÉ  OSOBY, zamestnancov, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a pre podnikateľov:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 
Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY v roku 2014 (len do konca marca):

Vyberte si DETSKÉ CENTRUM ako prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

 POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby

- Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

 IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

PRÁVNICKÁ OSOBA – tlačivo na daňové priznanie právnických osôb

  

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Údaje pre vpísanie do daňového priznania:

názov: DETSKÉ CENTRUM • sídlo: K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok

IČO 30226112 • právna forma: občianske združenie

 

- Informácie o ďalších možných formách pomoci nájdete, keď kliknete TU -

2%_450_int_dakujeme_450

Ďalšie referencie TU

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?