Úvodná stránka Kontakty
Aktuálne problémy profesionálnych rodičov

U NÁS DOMA, n.o., Ambroseho 11-13, SK-85102 Bratislava

si Vás dovoľuje pozvať na
 

1. stretnutie otvoreného cyklu workshop-ov pre profesionálnych rodičov (PR)

s cieľom vzájomnej podpory a informovanosti
 

Profesionálne rodičovstvo je nová profesia, ktorá so sebou prináša veľa nepredvídaných situácií, problémov a potenciálnych konfliktov - emocionálnych (najmä vo vzťahu k deťom) aj profesionálnych. Ako sa naučiť tieto situácie, problémy a konflikty zvládať a ako ich riešiť? Ako zvládať celkovú a najmä emocionálnu záťaž? Ako a kde nájsť oporu?

 
Téma stretnutia:

Aktuálne problémy profesionálnych rodičov

 

·      Špecifiká pracovno-právnych vzťahov PR; ako sa vysporiadať s nedostatkami v legislatíve; práva a povinnosti domáckych zamestnancov: Zákonník práce verzus 305

·      Kde začínajú a kde končia kompetencie PR vo vzťahu k dieťaťu

(témy: biologickí a náhradní rodičia, sociálny kurátor, škola, lekár, príprava na budúce povolanie, záujmová činnosť, výchova k práci, a pod.)

·      Komunikačné zručnosti PR smerom k svojmu zamestnávateľovi (vedúci organizácie, priamy nadriadený, podporný tím spolupracovníkov), kolegom – PR, biologickým a náhradným rodičom, aj širšej komunite.

·      Problémy v komunikácii v súvislosti s domáckou prácou: ako komunikovať so svojimi nadriadenými (priama a korešpondenčná forma)

·      Diskriminácia a šikanovanie z pohľadu PR

 
Odborný garant:

PhDr. Ida Želinská, predsedkyňa Správnej rady n.o. U nás doma

gsm:  0908 583 996,  zelinska.ida@gmail.com

 

Stretnutie sa uskutoční 25. októbra 2010 - pondelok, v čase od 9.00 do 14.00 hod, v Bratislave. (Gorazdova 2, Bratislava)

 
  • Cena workshopu je 7,00 EUR
  • Cena workshopu pre spolupracovníkov U NÁS DOMA, n.o. je 5,00 EUR

(Cena čiastočne pokrýva lektorov, manuál, organizačno-technické zabezpečenie a jednoduché občerstvenie; platí sa pri prezentácii.)

  • Cestovné náklady si hradí účastník sám.
 

Dôležitá poznámka:

Uveďte prosím počet detí a ich vek, ktoré budete musieť priviesť so sebou, aby sme zabezpečili dobrovoľníkov na starostlivosť o nich počas stretnutia. Stravu a pitný režim pre deti si treba zabezpečiť.

Kontakty  (otázky a závazné prihlášky do 22. októbra 2010)

RNDr. Ivo Juránek – 0903 974 745,  ivo.juranek@savba.sk
PhDr. Mária Piačková – 0905 640 526,  piackova@orangemail.sk

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?