Úvodná stránka Kontakty
Ocenenie "Z detského domova do rodiny"

Neštátny Detský domov z Cemjaty pri Prešove bol medzi piatimi detskými domovami ocenenými cenou MPSVaR "Z detského domova do rodiny" v roku 2009.

Udeľovanie ocenenia prebehlo počas slávnostného večera na medzinárodnej konferencie „Mosty v sociálnoprávnej ochrane VI“ v ÚZ NR SR Častá - Papiernička v dňoch 10. – 11. novembra 2009, ktoré sa konalo pod odbornou gesciou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ocenenie MPSVR SR odovzdala v zastúpení ministerky PSVR SR Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR nasledovným detským domovom:

DeD Liptovský Hrádok
DeD Púchov
DeD Pre Teba Prešov – Cemjata
DeD Mlynky-Biele Vody
DeD Pečeňady

Prvý krát z neštátnych detských domovov bol cenou "Z detského domova do rodiny" v roku 2006 ocenený Detský domov Sv. Jozefa v Turzovke. V roku 2008 to bol Domov detí Ev. diakonie z Banskej Bystrice (bývalý Detský domov Ľubietová) a Detský domov Potôčik z Moštenice.


Neštátny Detský domov Pre Teba Prešov - Cemjata založilo Detské centrum "PRE TEBA", n.o., ktoré zahájilo svoju činnosť v roku 2001. V roku 2004 zriadilo detský domov, kde sa t.č. poskytuje starostlivosť 21 deťom v 11 profesionálnych rodinách.
Centrum sídli v prenajatých priestoroch Domova dôchodcov, Prešov – Cemjata.
V objekte samostatného rodinného domu centra žije jedna profesionálna rodina, kde je štvorčlenná súrodenecká skupinka. V podkrovných priestoroch sa nachádzajú kancelárske priestory.

Nezisková organizácia Detské centrum PRE TEBA, n.o, získala pre svoju činnosť objekt prenajatím od Domova dôchodcov v roku 2003 na dobu určitú (5 + 10 rokov). Situácia sa po uplynutí 5 rokov zmenila, následne nám bola nájomná zmluva predĺžená na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou, čo je z hľadiska našej budúcnosti – ako aj zabezpečenia starostlivosti pre deti – veľmi nevyhovujúce. Zároveň objekt, v ktorom sa nachádza detské centrum, bude v rámci projektu „Mestečka seniorov“ zbúraný.

Našou snahou do budúcnosti je naďalej poskytovať starostlivosť deťom čo na najvyššej úrovni. Odmenou za našu prácu je aj ocenenie „Z detského domova do rodiny“ za rok 2009 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom na situáciu terajšieho objektu detského centra sa snažíme získať finančné prostriedky na kúpu nového objektu, v ktorom by sa nachádzala jedna profesionálna rodina pre väčšiu súrodeneckú skupinu, ako aj priestory pre prácu s profesionálnymi rodinami a deťmi.

Mgr. Ladislav Sedláčko, štatutárny zástupca DC PRE TEBA, n.o.

Detské centrum „PRE TEBA“, n.o., Prešov – Cemjata.
IČO: 36 16 77 46
Č.ú.: ČSOB, a.s., 113 541 583/7500
e-mail: dc.preteba@gmail.com
tel.kontakt: 0907 912 838

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?