Úvodná stránka Kontakty
Detský domov Jelka

Dom Dobrého Pastiera – Detský domov v Jelke

Kontakt: Detský domov, Hlavná ul. č. 159/2, 925 23 Jelka

Tel: 031-7876-488
Fax: 031-7899-119
Mail: dobrypastierno@stonline.sk

IČO: 36084115

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Sládkovičovo
Číslo bank. účtu: 0200231698/0900

Zakladatelia: + Uwe-Martin Schmidt
Dr. Mgr. Iveta Gaspareczová

Štatutárny orgán: Dr. Mgr. Iveta Gaspareczová – riaditeľka n.o. a DeD
Zodpovedná osoba: PhDr. Viera Durišová

Kapacita zariadenia: 24 detí a mladých dospelých

Detský domov Dom Dobrého Pastiera v Jelke, prevádzkovaný neziskovou organizáciou Dobrý Pastier n.o. v zmysle §-u 49 zákona č. 305/2005 Z.z. je prostredie utvorené na účely vykonávania rozhodnutia súdu a nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Detský domov plní a vykonáva svoju činnosť celoročnou pobytovou formou v sieti profesionálnych rodín.

Detský domov poskytuje a zabezpečuje ústavnú starostlivosť a výchovné opatrenia pre deti prostredníctvom špecializovaných odborníkov. Jednotlivé činnosti sa zameriavajú na napĺňanie potrieb dieťaťa, prostredníctvom opatrení poskytovaných na profesionálnej úrovni.

Detský domov je akreditovaným subjektom, ktorý vykonáva: sociálnu prácu, odbornú diagnostiku, pomoc na zvládnutie krízy, výchovu, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosť, resocializáciu, rekreačnú činnosť, rehabilitačnú činnosť.

Akreditácia udelená dňa 25.10.2006 na 5 rokov bola predĺžená do 30. 5. 2O14
Detský domov Dom Dobrého Pastiera v Jelke poskytuje starostlivosť od 1.1.2000.

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?