Úvodná stránka Kontakty
Centrum pre deti a rodiny - CDR "PRE TEBA" PREŠOV

Názov: Detské centrum „PRE TEBA“, n. o. – Centrum pre deti a rodiny

Riaditeľ DeD: Mgr.Ladislav Sedláčko

Zástupca riaditeľa: Mgr.Jana Flešárová soc.pracovník

Psychológ: Mgr.Henrieta Petková

KONTAKTY

Adresa:

CDR PRE TEBA
Mičurinova 22
080 01 Prešov

telefón – 051/7481079 0907 912838
e-mail - dc.preteba@gmail.com

Zriaďovateľ CDR:

Detské centrum  "PRE TEBA",n.o.
Mičurinova 22
080 01 Prešov

IČO: 36167746
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Číslo účtu: 113541583/7500 (Československá obchodní banka, a.s.)

Kapacita CDR: 19 detí – 11 detí v skupine, 8 detí v prof.rodinách. Detský domov zriadila nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“ , ktorý zahájil svoju činnosť 2.februára 2004. Detský domov sa nachádza v mestskej časti Cemjata - Prešov v areáli Domova dôchodcov, je zriadený na dobu neurčitú.

Detské centrum „PRE TEBA“,n.o. je akreditovaným subjektom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 49 detský domov zákona č.305/2005 Z.z.

Centrum pre deti a rodiny, ktorý sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu, bol od začiatku zriadený ako domov rodinného typu s jednou samostatnou skupinou, v ktorej sú umiestnené súrodenecké skupinky detí, ktoré sa týmto spôsobom nečlenia. Pri DeD sú zriadené štyri profesionálne rodiny, kde je umiestnených 8 detí. 

V záujme udržať súrodencov spolu, upevňovať ich rodinnú, súrodeneckú súdržnosť a spolupatričnosť, sú v domove deti v rámci súrodencov prijímané aj so zníženým intelektom, deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť, s poruchami správania a zdravotnými problémami. Deťom sa poskytuje komplexná starostlivosť a výchova nepretržite, celoročne.
Význam zriadenia domova rodinného typu spočíva v tom, že deti sa nachádzajú v prostredí pripomínajúcom rodinu v každej oblasti – je vytvorená malá skupinka detí s pevnou skladbou personálu, prítomnosť súrodencov, rozmanitosť vekových štruktúr, úzke citové väzby, kontakt každý s každým.

Všetky činnosti v domove, celý systém a organizácia podliehajú princípu vzájomnej spolupráce a účasti detí vzhľadom na ich vek, schopnosti a možnosti. Deti sa zapájajú do všetkých bežných činností a aktivít vykonávaných v priebehu dňa v domčeku, učia sa a pomáhajú nakupovať potraviny, osobné ošatenie, či osobné potreby, čím sa v praktických situáciách učia hospodáriť s peniazmi, pomáhajú pri príprave jedál a upratovaní. Spoločná príprava na vyučovanie a vzájomná pomoc detí navzájom, spoločné trávenie voľných chvíľ pri hrách, vykonávanie jednoduchých prác poskytuje deťom možnosť rozvíjať a upevňovať vzájomné citové väzby, zároveň možnosť uplatniť sa a získať tak praktické skúsenosti nevyhnutné pre ich nastávajúci samostatný život.

Poznámka: Kapacitu v CDR máme permanentne naplnenú. Máme podanú žiadosť o navýšenie kapacitu o 3 deti / na 21 detí/, ktoré chceme umiestniť do prof.rodín. Deti do troch rokov sú umiestnené v prof.rodinách.

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?