Úvodná stránka Kontakty
Detský domov o.z. Srdiečko Banská Bystrica

OZ Signál ohrozenia vzniklo v júli 2002 ako mimovládna nezisková organizácia s cieľom komplexného riešenia problematiky so sy CAN (syndróm týraného, sexuálne zneužívaného a zámerne zanedbávaného dieťaťa)

Poslaním nášho združenia je pomáhať pri vyhľadávaní a identifikácii ohrozených detí, pomáhať ich ochraňovať a poskytnúť im komplexnú odbornú starostlivosť a pomoc. Taktiež poskytovať psychologické a právne poradenstvo týraným ženám a obetiam domáceho násilia.

OZ Signál ohrozenia zriadilo v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci Centrum Srdiečko. Centrum Srdiečko je špecializovaným psychoterapeutickým zariadením s lôžkovou časťou, zameraným na elimináciu traumy detí spôsobenej psychickým a fyzickým týraním, sexuálnym zneužívaním a zámerným zanedbávaním.Súčasťou Centra Srdiečko je:

Detský domov

Ambulancia krízovej intervencie a psychologického poradenstva

Linka pomoci týraným ženám a ľuďom v ohrození

Prevenčné programy


Detský domov

V roku 1997 vzniklo Detské krízové centrum Srdiečko, ktoré fungovalo pod občianskym združením Slonad. Neskôr sa transformovalo na špecifický detský domov a v súčasnosti je jeho zriaďovateľom Občianske združenie Signál ohrozenia. Detský domov poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť 15 deťom umiestneným v zariadení. Poslaním pracovníkov Centra Srdiečko je nájsť v čo najkratšom čase pre deti pestúnskych rodičov s perspektívou šťastnej budúcnosti týchto detí.


Ambulancia krízovej intervencie a psychologického poradenstva

Je zameraná na sociálno - psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu rodinám v kríze a obetiam domáceho násilia. Poskytuje a zabezpečuje okrem diagnostickej činnosti aj činnosť súdnoznaleckú, terapeutickú a terénnu prácu s rodinou.


Linka pomoci

Je telefonická linka pre všetkých, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Svoje služby poskytuje na telefónnom čísle 048 - 413 11 41.


Realizované projekty

Terénna práca, sociálno - psychologické poradenstvo a rodinná terapia pre rodičov a deti so sy CAN

Pomoc týraným ženám s deťmi

Pobytové tábory pre pestúnske rodiny

Ako sa ochraňovať (pre deti predškolského a mladšieho školského veku)

Arteterapia

Modrý telefón

Rozvoj životných zručností detí

Linka pomoci ohrozeným ľuďom

Rekonštrukcia novej budovy DeD

Kampane

Kontakty

Adresa

O.Z. Signál ohrozenia + DeD
Mládežnícka 34 (Budova KPPP)
974 01 Banská Bystrica

Telefón

048 / 413 11 41 - O.Z. Signál ohrozenia + DeD.
048 / 413 11 56 - Fax.
048 / 413 11 41 - Riaditeľka, Mgr. Hrežďovičová Adriana.
048 / 413 11 41 - Sociálny pracovník, Mgr. Mikuláš Drenchéni.
048 / 413 11 41 - Ekonómka, Petrusová Margaréta.
048 / 413 11 56 - Manager, Majerová Anna.

E-mail signalohrozenia@pobox.sk

www.centrumsrdiecko.sk

IČO 37889443

Číslo účtu

5354043/5200 - OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. Banská Bystrica

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?